Системы технологий

Конспект лекцій з дисципліни Системи технологій

Конспект лекцій з дисципліни Системи технологій

лекции
Для студентів напряму підготовки – Економіка і підприємництво та – Менеджмент

Технологічні процеси як економічні об'єкти.
Технологічне оснащення, робочий час, виробничий цикл, типи виробництва.
Технологічний процес.
Класифікація технологічних процесів.
Шляхи і закономірності розвитку технологічних проце...
29.04.2011 в 20:53 435 Кб doc 101 раз
Курс лекцій з Систем технологій

Курс лекцій з Систем технологій

лекции
Чернігівський державний інститут економіки і управління.
Кафедра економіки сільського господарства і аграрного менеджменту.
Курс для студентів базової вищої освіти з аграрного менеджменту.
Чернігів 2003 р.
Укладач: С. М. Черствий кандидат с. -г. наук, доцент.
Зміст.
Технологічні процеси і технологічні.
27.03.2011 в 22:39 585 Кб doc 19 раз
Лекции - Система технологий (ж/д транспорта)

Лекции - Система технологий (ж/д транспорта)

лекции
ДНУЖТ, Украина, 2011. - 311с.

Загальна характеристика залізничного транспорту
Система управління залізничним транспортом
Основні показники і принципи організації роботи залізниць
Основні елементи залізничної колії і вимоги, що
пред'являються до них
Основні елементи верхньої будови колії і їх признач...
26.01.2012 в 20:14 2.25 Мб djvu 2 раз
Рабочая программа дисциплины Экономика и менеджмент высоких технологий

Рабочая программа дисциплины Экономика и менеджмент высоких технологий

руководства
Направление подготовки 020400 Биология. - Ростов-на-Дону, 2011. - 10с.
Автор: к.э.н, ст. преподаватель Подоян Андрей Сергеевич

В РПД отражены:
Цели освоения дисциплины
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Экономика и менеджм...
17.01.2012 в 22:54 91 Кб doc 1 раз
Контрольная по производственным технологиям

Контрольная по производственным технологиям

лабараторные
План контрольной работы
Классификация полнодоступных систем коммутации по Кендаллу. Предоставление услуг телетрафика с потерями и с запаздыванием.
Классификация Кендалла-Башарина.
Предоставление услуг телетрафика .
PSTN – телефонные сети общего пользования. Телематические службы. Бизнес-группы. Услуги дальней свя...
08.11.2011 в 16:47 82.75 Кб docx 5 раз
Контрольная работа - Подготовка инновационных производств

Контрольная работа - Подготовка инновационных производств

лабараторные
Контрольная работа по предмету Подготовка Инновационных Производств (менеджмент)

Определить:
Себестоимость проектируемого варианта технологии. (при расчете принять вспомогательное время операций равным 10% от основного)
Срок окупаемости дополнительных капиталовложений.
Годовой экономический эффект от внедрен...
23.12.2011 в 03:52 315 Кб doc 3 раз
Практическая работа - Визначення типу виробництва

Практическая работа - Визначення типу виробництва

лабараторные
Суми: СНАУ, 2009. – 20с.
Методичні вказівки до практичної роботи "Визначення типу виробництва" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Викладено загальну характеристику типів виробництва, наведено опис їх технологічних характеристик. Подано методику визначен...
04.10.2011 в 23:31 267 Кб doc 6 раз
Реферат - Альтернативні джерела енергії та можливості їх використання в Україні

Реферат - Альтернативні джерела енергії та можливості їх використання в Україні

рефераты
План:
Вступ.
Вітрова енергія.
Зберігання вітряної енергії.
Перспективи вітрової енергетики в Україні.
Теплова енергія океану.
Енергія приливів і відливів.
Біологічні і фізичні наслідки будівництва приливних електростанцій.
Енергія морських течій.
Енергія сонця.
Перспективи сонячної ...
13.11.2011 в 12:11 92 Кб doc 10 раз
Реферат - Нефтепродукты(бензин, керосин, резина и т.д.)

Реферат - Нефтепродукты(бензин, керосин, резина и т.д.)

рефераты
Нефтепродукты — смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов. К нефтепродуктам относятся различные виды топлива (бензин, дизельное топливо, керосин и др.), смазочные материалы, электроизоляционные среды, растворители, нефтехимическое сырьё. Нефтепродукты получаются в рез...
21.12.2011 в 23:18 53.74 Кб docx 2 раз
Шпаргалки - Система технологий и инноваций

Шпаргалки - Система технологий и инноваций

шпаргалки
Инновационный процесс и его структура.
Основные технологические процессы в электронной промышленности.
Понятие роялти.
Эффективность технологии.
Экономическая оценка технологического процесса.
Понятие технологии как науки.
Пути развития технологического процесса.
Основные направления НТП в мире...
21.12.2010 в 22:59 388.5 Кб doc 73 раза
Шпаргалкі з дисципліни Системи технологій

Шпаргалкі з дисципліни Системи технологій

шпаргалки
Система, як науково-методологічне поняття.
Класифікація систем, складові систем.
Види технологічних систем та їх наукове значення.
Оцінка працездатності системи шляхом її моделювання.
Поняття моделі, її види та їх використання в системі технологій.
Інноваційні процеси в технологічних системах.
Взаємозв’яз...
29.04.2011 в 20:46 265.33 Кб docx,doc 49 раз
Андрєєва Г.І. Системи технологій: Методичні вказівки

Андрєєва Г.І. Системи технологій: Методичні вказівки

разное
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2004. – 36 с.

Методичні вказівки містять навчальну програму курсу, теми курсових робіт, плани семінарських занять, основні дефініції курсу, питання до іспиту та список рекомендованої літератури.
23.10.2010 в 17:35 235 Кб doc 29 раз
Аносов Ю.М. и др. Основы отраслевых технологий и организации производства

Аносов Ю.М. и др. Основы отраслевых технологий и организации производства

разное
Учебное издание/ Ю. М.Аносов, Л.Л.Бекренев, В.Д.Дурнев, Г.Н.Зайцев, В.А.Салтыков, В.К.Федюкин. Под ред. В.К.Федюкина. - СПб.: Политехника, 2002. - 312 с.: ил.

В учебнике изложены основы технолоmй важнейших отраслей промышленности - машиностроения, металлурmи, химического производства и других. Даны сведения о промышлен...
31.08.2011 в 20:41 3.54 Мб pdf 60 раз
Багров Н.М., Г.А. Трофимов, В.А. Андреев В.В. Основы отраслевых технологий

Багров Н.М., Г.А. Трофимов, В.А. Андреев В.В. Основы отраслевых технологий

разное
Учебное пособие. – 2-е издание, дополненное и переработанное. – СПб.: Изд-во СПбГУ-
ЭФ, 2010. – 256 с.
В учебном пособии изложены основы технологий важнейших отраслей промышленности: машиностроения, металлургии, строительства и других; даны сведения о промышленных и строительных материалах; дана краткая оценка динамики...
20.02.2011 в 10:10 5.98 Мб pdf 73 раза
Нет изображения

Бакуменко В.В., Гохберг Ю.А., Дидченко О.И. и др. Современные технологии

разное
Учебное пособие. Для самостоятельного изучения заочниками. Донецк – 2005. -363 с.

Содержание

Раздел Теоретические основы современных технологий
Основные понятия о современных технологиях
Современные технологические процессы как экономические объекты
Жизненный цикл продукции и производстве...
16.11.2011 в 07:02 7.26 Мб doc 16 раз
Брицко Л.В. (сост.) Основы технологии производственных процессов

Брицко Л.В. (сост.) Основы технологии производственных процессов

разное
Учебно – методическое пособие по дисциплине «Основы технологии производственных процессов» для студентов дневного и заочного отделения экономического факультета.
Тирасполь, 2005
Курс «Основы технологий производственных процессов» состоит из двух частей. В первой части изложены вопросы организации производства, как основн...
20.02.2011 в 22:29 1.09 Мб doc 145 раз
Бутенко В.И., Захарченко А.Д., Шаповалов Р.Г., Основы инженерии и технологий. Учебное пособие

Бутенко В.И., Захарченко А.Д., Шаповалов Р.Г., Основы инженерии и технологий. Учебное пособие

разное
Учебное пособие предназначено для студентов экономических специальностей, изучающих дисциплины, связанные с экономикой промышленных предприятий. Но это же пособие может быть полезно и студентам других специальностей для ознакомления с основами инженерии и технологий.
В пособии в краткой форме изложены различные вопросы совре...
03.09.2009 в 17:04 6.55 Мб pdf 40 раз
Висоцький О.С., Крапівний В.М. (укл.) Системи технологій промисловості

Висоцький О.С., Крапівний В.М. (укл.) Системи технологій промисловості

разное
Кіровоград, КНТУ, 2007. – 125 с.

Розглянуто технологічні процеси, які широко використовуються в промисловому виробництві України, дана характеристика сировини і продуктів різних галузей, принцип дії машин та верстатів, а також техніко-економічні характеристики процесів та обладнання.

Посібник з дистанційного на...
13.12.2011 в 04:37 6.14 Мб doc 3 раз
Гайлевич С.А., Ковган И.П., Михадюк М.В. Производственные технологии

Гайлевич С.А., Ковган И.П., Михадюк М.В. Производственные технологии

разное
Учебно-методическое пособие к практическим занятиям. Минск, 2008. - 28 с.

Единичные параметры технологических процессов, сырье и его подготовка, оптимизация производственных процессов. Математические модели.
01.11.2011 в 20:50 401 Кб doc 3 раз
Глосарій термінів

Глосарій термінів

разное
А
Абсолютно сухє паливо — це паливо, з якого сушінням повністю видалена волога.
Абсорбція (від лат. absorptio — поглинання) — називається процес вбирання газу або пари усім об’ємом речовини.
Агломера?ція (від лат. agglomero— нагромаджую, приєдную) — називається спікання дрібних порошкових речовин,непридатних для в...
13.11.2011 в 12:11 45.68 Кб docx 3 раз
Москалев Г.И. Производственные технологии

Москалев Г.И. Производственные технологии

разное
Конспект лекций для студентов экономических специальностей. – Витебск: Уо «Вгту», 2010. – 97с.

Понятие производственного и технологического процесса
Основные этапы развития технологического процесса
Направления развития технологических процессов
Закономерности развития технологических систем
Минерально-с...
27.01.2012 в 22:16 873.02 Кб pdf 2 раз
Лекции - Система технологий (ж/д транспорта)

Лекции - Система технологий (ж/д транспорта)

лекции
ДНУЖТ, Украина, 2011. - 311с.

Загальна характеристика залізничного транспорту
Система управління залізничним транспортом
Основні показники і принципи організації роботи залізниць
Основні елементи залізничної колії і вимоги, що
пред'являються до них
Основні елементи верхньої будови колії і їх признач...
26.01.2012 в 20:14 2.25 Мб djvu 2 раз
Мартиненко В.О. (укл.) Системи технологій промисловості

Мартиненко В.О. (укл.) Системи технологій промисловості

разное
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. В. О. Мартиненко] ; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2011. – 173 с. - ISBN 978-966-8958-77-9

Зміст:
Вступ
Промислове виробництво – основа екон...
21.01.2012 в 16:10 1.93 Мб pdf 1 раз
Рабочая программа дисциплины Экономика и менеджмент высоких технологий

Рабочая программа дисциплины Экономика и менеджмент высоких технологий

руководства
Направление подготовки 020400 Биология. - Ростов-на-Дону, 2011. - 10с.
Автор: к.э.н, ст. преподаватель Подоян Андрей Сергеевич

В РПД отражены:
Цели освоения дисциплины
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Экономика и менеджм...
17.01.2012 в 22:54 91 Кб doc 1 раз
Контрольная работа - Подготовка инновационных производств

Контрольная работа - Подготовка инновационных производств

лабараторные
Контрольная работа по предмету Подготовка Инновационных Производств (менеджмент)

Определить:
Себестоимость проектируемого варианта технологии. (при расчете принять вспомогательное время операций равным 10% от основного)
Срок окупаемости дополнительных капиталовложений.
Годовой экономический эффект от внедрен...
23.12.2011 в 03:52 315 Кб doc 3 раз
Реферат - Нефтепродукты(бензин, керосин, резина и т.д.)

Реферат - Нефтепродукты(бензин, керосин, резина и т.д.)

рефераты
Нефтепродукты — смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов. К нефтепродуктам относятся различные виды топлива (бензин, дизельное топливо, керосин и др.), смазочные материалы, электроизоляционные среды, растворители, нефтехимическое сырьё. Нефтепродукты получаются в рез...
21.12.2011 в 23:18 53.74 Кб docx 2 раз
Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій

Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій

разное
К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 318 с.

У навчальному посібнику викладено основний зміст курсу контролінгу на базі інформаційних технологій. Розділи посібника включають обов’язкові теми нормативного курсу. У посібнику подано сучасні методи вітчизняного і закордонного досвіду в дослідженнях у сфері контролінгу. Р...
15.12.2011 в 01:07 2.52 Мб pdf 6 раза
Висоцький О.С., Крапівний В.М. (укл.) Системи технологій промисловості

Висоцький О.С., Крапівний В.М. (укл.) Системи технологій промисловості

разное
Кіровоград, КНТУ, 2007. – 125 с.

Розглянуто технологічні процеси, які широко використовуються в промисловому виробництві України, дана характеристика сировини і продуктів різних галузей, принцип дії машин та верстатів, а також техніко-економічні характеристики процесів та обладнання.

Посібник з дистанційного на...
13.12.2011 в 04:37 6.14 Мб doc 3 раз
Юринець В.Є., Юринець Р.В. Автоматизовані інформаційні системи. Електронний посібник

Юринець В.Є., Юринець Р.В. Автоматизовані інформаційні системи. Електронний посібник

разное
688 сторінок
Основи інформаційних систем і технологій
Інформаційні системи підприємств
Інформаційні системи в управлінні персоналом
Інформаційні системи діловодства та документо
11.12.2011 в 00:30 5.22 Мб pdf 4 раз
Нет изображения

Бакуменко В.В., Гохберг Ю.А., Дидченко О.И. и др. Современные технологии

разное
Учебное пособие. Для самостоятельного изучения заочниками. Донецк – 2005. -363 с.

Содержание

Раздел Теоретические основы современных технологий
Основные понятия о современных технологиях
Современные технологические процессы как экономические объекты
Жизненный цикл продукции и производстве...
16.11.2011 в 07:02 7.26 Мб doc 16 раз
Пальчевський Б.О. Дослідження технологічних систем (моделювання, проектування, оптимізація)

Пальчевський Б.О. Дослідження технологічних систем (моделювання, проектування, оптимізація)

разное
Навч. посiбник. Львiв, Свiт, 2001. - 232 с.

Розглядається методика проведення наукових досліджень технологічних систем при їх проектуванні та оптимізації. Описуються спеціальні математичні методи та приклади їх використання для моделювання, параметричної і структурної оптимізації технологічних процесів і машин.
Навч...
15.11.2011 в 09:04 4.04 Мб djvu 4 раза
Реферат - Альтернативні джерела енергії та можливості їх використання в Україні

Реферат - Альтернативні джерела енергії та можливості їх використання в Україні

рефераты
План:
Вступ.
Вітрова енергія.
Зберігання вітряної енергії.
Перспективи вітрової енергетики в Україні.
Теплова енергія океану.
Енергія приливів і відливів.
Біологічні і фізичні наслідки будівництва приливних електростанцій.
Енергія морських течій.
Енергія сонця.
Перспективи сонячної ...
13.11.2011 в 12:11 92 Кб doc 10 раз
Глосарій термінів

Глосарій термінів

разное
А
Абсолютно сухє паливо — це паливо, з якого сушінням повністю видалена волога.
Абсорбція (від лат. absorptio — поглинання) — називається процес вбирання газу або пари усім об’ємом речовини.
Агломера?ція (від лат. agglomero— нагромаджую, приєдную) — називається спікання дрібних порошкових речовин,непридатних для в...
13.11.2011 в 12:11 45.68 Кб docx 3 раз
Нет изображения

Соколовський А.Т., Афтанділянц В.В., Коваленко О.М. та ін. Технологічні процеси галузей промисловості

разное
Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За наук. ред. А. Т. Соколовського. — К.: КНЕУ, 2006. — 236 с.
ISBN 966–574–814–9
У посібнику викладено розгорнуту програму курсу «Технологія процесів галузей промисловості», міжнародна система фізичних величин і номенклатури речовин стосовно техніко-економічного аналізу матер...
11.11.2011 в 12:40 14.59 Мб doc 4 раз
Остропольська З.М. Системи технологій

Остропольська З.М. Системи технологій

разное
Навч. посіб. // Харк. держ. акад. культури: автор З. М. Остропольська. — Х. : ХДАК, 2010. — 211с.
У навчальному посібнику розглядаються технології як невід’ємна складова господарчо-економічної діяльності, основні закономірності та напрями технологічного розвитку суспільства. Акцентується увага на сучасних видах прогресивних ...
11.11.2011 в 12:31 862.5 Кб doc 14 раз
Контрольная по производственным технологиям

Контрольная по производственным технологиям

лабараторные
План контрольной работы
Классификация полнодоступных систем коммутации по Кендаллу. Предоставление услуг телетрафика с потерями и с запаздыванием.
Классификация Кендалла-Башарина.
Предоставление услуг телетрафика .
PSTN – телефонные сети общего пользования. Телематические службы. Бизнес-группы. Услуги дальней свя...
08.11.2011 в 16:47 82.75 Кб docx 5 раз
Попова Г.Ю. Основы отраслевых технологий

Попова Г.Ю. Основы отраслевых технологий

разное
2010 год, 154 стр.

Задача курса «Основы отраслевых технологий промышленности» состоит в изучении и выборе оптимальных видов технологических процессов, сырья, энергии, топлива, в определении эффективных направлений научно-технического прогресса в промышленности.

Основные темы.
Понятие сырья, классифик...
02.11.2011 в 07:52 10.34 Мб doc 5 раз
Гайлевич С.А., Ковган И.П., Михадюк М.В. Производственные технологии

Гайлевич С.А., Ковган И.П., Михадюк М.В. Производственные технологии

разное
Учебно-методическое пособие к практическим занятиям. Минск, 2008. - 28 с.

Единичные параметры технологических процессов, сырье и его подготовка, оптимизация производственных процессов. Математические модели.
01.11.2011 в 20:50 401 Кб doc 3 раз
Самойлов М.В., Перминов Е.В., Ковган И.П. Ресурсосберегающие технологии. Лабораторный практикум

Самойлов М.В., Перминов Е.В., Ковган И.П. Ресурсосберегающие технологии. Лабораторный практикум

разное
Мн.: БГЭУ, 2007 - 140 с.

Представлены отдельные теоретические, методологические и практические вопросы ресурсосбережения. Особое внимание уделяется практическим заданиям, способствующим усвоению учебного материала по дисциплине «Ресурсосберегающие технологии». Приводятся расчетно-аналитические лабораторные работы, охва...
01.11.2011 в 20:45 2.34 Мб doc 8 раз
Практическая работа - Визначення типу виробництва

Практическая работа - Визначення типу виробництва

лабараторные
Суми: СНАУ, 2009. – 20с.
Методичні вказівки до практичної роботи "Визначення типу виробництва" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Викладено загальну характеристику типів виробництва, наведено опис їх технологічних характеристик. Подано методику визначен...
04.10.2011 в 23:31 267 Кб doc 6 раз
Нет изображения

Остапчук М.В., Рибак А.І. Системи технологій (за видами діяльності)

разное
Описано структуру промисловості України як складову її економіки, основні напрями її розвитку, щорічну кількість промислових виробів, їх значення для народного господарства. Викладено теоретичні засади технології, її фізичні, хімічні, біологічні та технологічні закономірності, відповідність технології природним явищам.rn
26.03.2010 в 13:18 14.53 Мб doc 231 раза
Живко З.Б., Берлінг Р.З., Стадник М. Є., Живко М.О. Системи технологій (укр. яз)

Живко З.Б., Берлінг Р.З., Стадник М. Є., Живко М.О. Системи технологій (укр. яз)

разное
Львовский университет внутренних дел, для специальностей "Менеджмент" издательство "Алерта"
Живко З. Б., Берлінг Р. З., Стадник М. Є., Живко М. О. Системи технологій: Навчальний посібник для самостійного вивчення матеріалу. – К.: Алерта, 2009. – 225 с.
У навчальному посібнику подані основні теоретичні аспекти і практичні...
07.12.2009 в 02:58 1.22 Мб pdf 146 раза
Брицко Л.В. (сост.) Основы технологии производственных процессов

Брицко Л.В. (сост.) Основы технологии производственных процессов

разное
Учебно – методическое пособие по дисциплине «Основы технологии производственных процессов» для студентов дневного и заочного отделения экономического факультета.
Тирасполь, 2005
Курс «Основы технологий производственных процессов» состоит из двух частей. В первой части изложены вопросы организации производства, как основн...
20.02.2011 в 22:29 1.09 Мб doc 145 раз
Мартиненко В.О., Васильєва Т.А. Системи технологій (промисловість). Конспект лекцій

Мартиненко В.О., Васильєва Т.А. Системи технологій (промисловість). Конспект лекцій

разное
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2008. – 84 с.

Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.
Мета цього посібника - формування у сту...
23.10.2010 в 17:17 323.76 Кб doc 110 раз
Конспект лекцій з дисципліни Системи технологій

Конспект лекцій з дисципліни Системи технологій

лекции
Для студентів напряму підготовки – Економіка і підприємництво та – Менеджмент

Технологічні процеси як економічні об'єкти.
Технологічне оснащення, робочий час, виробничий цикл, типи виробництва.
Технологічний процес.
Класифікація технологічних процесів.
Шляхи і закономірності розвитку технологічних проце...
29.04.2011 в 20:53 435 Кб doc 101 раз
Желібо Є.П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства

Желібо Є.П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства

разное
Навч. посібник. - 2-ге видання зі змінами та доповненнями. - К.: Кондор, 2009. - 520 с.

У посібнику розглядаються загальні питання технології виробництва найважливіших галузей народного господарства та їх значення в соціально-економічному розвитку держави. Розкривається роль інновацій в техніко-економічному розвитку. Пр...
09.11.2010 в 18:19 68.66 Мб pdf 101 раз
Шпаргалки - Система технологий и инноваций

Шпаргалки - Система технологий и инноваций

шпаргалки
Инновационный процесс и его структура.
Основные технологические процессы в электронной промышленности.
Понятие роялти.
Эффективность технологии.
Экономическая оценка технологического процесса.
Понятие технологии как науки.
Пути развития технологического процесса.
Основные направления НТП в мире...
21.12.2010 в 22:59 388.5 Кб doc 73 раза
Багров Н.М., Г.А. Трофимов, В.А. Андреев В.В. Основы отраслевых технологий

Багров Н.М., Г.А. Трофимов, В.А. Андреев В.В. Основы отраслевых технологий

разное
Учебное пособие. – 2-е издание, дополненное и переработанное. – СПб.: Изд-во СПбГУ-
ЭФ, 2010. – 256 с.
В учебном пособии изложены основы технологий важнейших отраслей промышленности: машиностроения, металлургии, строительства и других; даны сведения о промышленных и строительных материалах; дана краткая оценка динамики...
20.02.2011 в 10:10 5.98 Мб pdf 73 раза
Аносов Ю.М. и др. Основы отраслевых технологий и организации производства

Аносов Ю.М. и др. Основы отраслевых технологий и организации производства

разное
Учебное издание/ Ю. М.Аносов, Л.Л.Бекренев, В.Д.Дурнев, Г.Н.Зайцев, В.А.Салтыков, В.К.Федюкин. Под ред. В.К.Федюкина. - СПб.: Политехника, 2002. - 312 с.: ил.

В учебнике изложены основы технолоmй важнейших отраслей промышленности - машиностроения, металлурmи, химического производства и других. Даны сведения о промышлен...
31.08.2011 в 20:41 3.54 Мб pdf 60 раз
Шпаргалкі з дисципліни Системи технологій

Шпаргалкі з дисципліни Системи технологій

шпаргалки
Система, як науково-методологічне поняття.
Класифікація систем, складові систем.
Види технологічних систем та їх наукове значення.
Оцінка працездатності системи шляхом її моделювання.
Поняття моделі, її види та їх використання в системі технологій.
Інноваційні процеси в технологічних системах.
Взаємозв’яз...
29.04.2011 в 20:46 265.33 Кб docx,doc 49 раз
Желібо Є.П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства

Желібо Є.П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства

разное
Навч. посібник. - 2-ге видання зі змінами та доповненнями. - К.: Кондор, 2009. - 520 с.

У посібнику розглядаються загальні питання технології виробництва найважливіших галузей народного господарства та їх значення в соціально-економічному розвитку держави. Розкривається роль інновацій в техніко-економічному розвитку. Пр...
28.02.2011 в 19:03 55.06 Мб djvu 47 раз
Дадашев Б.А., В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко. Системи технологій агропромислового комплексу

Дадашев Б.А., В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко. Системи технологій агропромислового комплексу

разное
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2008. – 294 с.

Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.
технологій та економічних основ виробн...
23.10.2010 в 18:21 4.13 Мб doc 42 раз
Бутенко В.И., Захарченко А.Д., Шаповалов Р.Г., Основы инженерии и технологий. Учебное пособие

Бутенко В.И., Захарченко А.Д., Шаповалов Р.Г., Основы инженерии и технологий. Учебное пособие

разное
Учебное пособие предназначено для студентов экономических специальностей, изучающих дисциплины, связанные с экономикой промышленных предприятий. Но это же пособие может быть полезно и студентам других специальностей для ознакомления с основами инженерии и технологий.
В пособии в краткой форме изложены различные вопросы совре...
03.09.2009 в 17:04 6.55 Мб pdf 40 раз
Мартиненко В.О. Системи технологій (промисловість). Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни

Мартиненко В.О. Системи технологій (промисловість). Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни

разное
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2008. – 40 с.

Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.
Методичні вказівки містять навчальну про...
23.10.2010 в 17:25 75.97 Кб doc 35 раз
Андрєєва Г.І. Системи технологій: Методичні вказівки

Андрєєва Г.І. Системи технологій: Методичні вказівки

разное
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2004. – 36 с.

Методичні вказівки містять навчальну програму курсу, теми курсових робіт, плани семінарських занять, основні дефініції курсу, питання до іспиту та список рекомендованої літератури.
23.10.2010 в 17:35 235 Кб doc 29 раз
Самойлов М.В. Производственные технологии. Общие основы. Часть 1

Самойлов М.В. Производственные технологии. Общие основы. Часть 1

разное
Минск: БГЭУ, 2002. - 96 с.
Учебно-практическое пособие
Рассмотрено место технологии в современном обществе и производстве, взаимодействие технологии и экономики в производственной деятельности, проанализированы основные разновидности технологии.
Дана характеристика закономерностям формирования, функционирования и р...
23.08.2011 в 03:12 148.22 Кб doc 27 раз
Курс лекцій з Систем технологій

Курс лекцій з Систем технологій

лекции
Чернігівський державний інститут економіки і управління.
Кафедра економіки сільського господарства і аграрного менеджменту.
Курс для студентів базової вищої освіти з аграрного менеджменту.
Чернігів 2003 р.
Укладач: С. М. Черствий кандидат с. -г. наук, доцент.
Зміст.
Технологічні процеси і технологічні.
27.03.2011 в 22:39 585 Кб doc 19 раз
Нет изображения

Бакуменко В.В., Гохберг Ю.А., Дидченко О.И. и др. Современные технологии

разное
Учебное пособие. Для самостоятельного изучения заочниками. Донецк – 2005. -363 с.

Содержание

Раздел Теоретические основы современных технологий
Основные понятия о современных технологиях
Современные технологические процессы как экономические объекты
Жизненный цикл продукции и производстве...
16.11.2011 в 07:02 7.26 Мб doc 16 раз
Остропольська З.М. Системи технологій

Остропольська З.М. Системи технологій

разное
Навч. посіб. // Харк. держ. акад. культури: автор З. М. Остропольська. — Х. : ХДАК, 2010. — 211с.
У навчальному посібнику розглядаються технології як невід’ємна складова господарчо-економічної діяльності, основні закономірності та напрями технологічного розвитку суспільства. Акцентується увага на сучасних видах прогресивних ...
11.11.2011 в 12:31 862.5 Кб doc 14 раз
Самойлов М.В. Производственные технологии. Общие основы. Часть 2

Самойлов М.В. Производственные технологии. Общие основы. Часть 2

разное
Минск: БГЭУ, 2003. - 87 с.
Учебно-практическое пособие.
Рассмотрены особенности технологического развития общества на современном этапе, охарактеризованы основные направления и перспективы научно технологического развития, освещены экологические проблемы технологического прогресса, даны технологические основы безотходно...
02.06.2011 в 19:01 512.77 Кб doc 13 раза